Menu

Vedtægter

Bagsværd Boldklubs Vedtægter

 

§1

Klubbens navn er Bagsværd Boldklub, og dens hjemsted er Bagsværd Stadion i Gladsaxe Kommune. Klubben er stiftet d. 19. Maj 1959 under navnet Stengården Boldklub.

I november 1972 skiftede klubben navn til Bagsværd Boldklub.

 

§2

Klubbens formål er at samle idrætsinteresserede til aktiviteter indenfor fodboldspil. Medlemmerne tilbydes deltagelse i sportslige aktiviteter f.eks. træning og turneringer. Der lægges stor vægt på, at der også tilbydes aktiviteter, der kan være med til at samle medlemmerne på de enkelte hold og i klubben.

 

§3

Klubben er medlem af Sjællands Boldspil Union under Dansk Boldspil Union og er undergivet disses love og bestemmelser.

Klubben er tilsluttet ’Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune’ (F.I.G.) .

 

§4

Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 18 år.

Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er i alderen op til 18 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Som medlem kan optages enhver person, for så vidt ikke hans forhold til andre idrætsforeninger, der hører til samme union og forbund som Bagsværd Boldklub, er til hinder herfor.

Bestyrelsen har - under hensyn til ovennævnte og såfremt der er begrundet formodning om at vedkommende ikke vil respektere klubbens vedtægter - ret til at nægte optagelse i klubben.

Bestyrelsen udnævner æresmedlemmer.

Som passive medlemmer kan optages alle uanset alder.

 

§5

Klubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for eet år ad gangen.

Kontingentændring kan vedtages ved simpelt flertal på en generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter betalingsterminerne for kontingentindbetalingen.

Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen. En indmeldelse er ikke effektiv, før der er betalt indmeldelsesgebyr og kontingent for første betalingsperiode.

Bestyrelsen er bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfrihed. Bestyrelsen er bemyndiget til - hvor særlige omstændigheder taler herfor - at eftergive kontingentrestancer.

 

§6

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før forfaldsdato for næstkommende betalingsperiode og er først gyldig når kasserens skriftlige anerkendelse foreligger.

Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent kontingent, fortaber retten til at dyrke boldspil i klubbens regi og til at repræsentere klubbens hold.

Når et medlem er i kontingentrestance for ½ år, kan bestyrelsen i alle tilfælde med mindst 14 dages varsel skriftligt sætte medlemskabet i bero.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan endvidere med mindst 5 stemmer træffe beslutning om eksklusion af et medlem, såfremt den pågældende ved sin adfærd skader eller har skadet klubbens interesser. Bestyrelsen skal inden beslutning om eksklusion tages, give vedkommende mulighed for at fremlægge sine synspunkter for bestyrelsen. Såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

 

§7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i klubbens blad eller ved anden separat meddelelse, eventuelt ved annonce i den lokale presse, samt ved opslag på klubbens opslagstavler.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Børn under 15 år repræsenteres af deres forældre/værge. Endvidere har æresmedlemmer stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valgbar til bestyrelsener alle medlemmer over 18 år, der ikke er i kontingentrestance, dog skal kasserer og revisor være over 20 år. Opstilling til valg kræver personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

 

§8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.
  6. Valg af formand eller næstformand og kasserer.
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen til bestyrelsen indeholde oplysninger om spørgsmål, som ønskes behandlet.

Om varsel, indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7, stk. 2.

 

§10

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §15 og §16 stk. 1.

Dirigenten fastsætter afstemningsmåden, dog skal på begæring af 6 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Referat af generalforsamlingens forhandlinger samt dennes beslutninger indføres i protokol og slås op på klubbens opslagstavler senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes samme generalforsamling.

 

§11

Klubbens daglige ledelse forestås af en ulønnet bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger, forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, og en kasserer samt 4 menige medlemmer, alle valgt af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælger blandt de 4 menige medlemmer en sekretær og en ungdomsformand.

Listevalg kan ikke finde sted.

Formanden vælges på lige år, for 2 år ad gangen.

Næstformanden vælges på ulige år, for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen i øvrigt for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

§12

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingens afholdelse, dog senest ved førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.

Et medlem af bestyrelsen må ikke i denne egenskab kunne opnå personlig økonomisk fordel, jfr. i øvrigt §11, stk.1.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted med samme beføjelser.

Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol.

Formanden og ungdomsformanden tegner klubben.

 

§13

Klubbens regnskabsår er kalenderåret fra 1/1 – 31/12.

Kassereren fremlægger halvårligt regnskab for revisoren samt bestyrelse og skal inden den 20. Januar afgive regnskabet for det forløbne år til revision.

Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisoren, på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§14

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisor skal hvert år i januar måned revidere årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede samt foretage en kritisk gennemgang af afholdte udgifter.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdningerne.

 

§15

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§16

Bestemmelse og afstemning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler skænkes til et idrætsligt formål. Generalforsamlingen stemmer med simpelt flertal om hvilket idrætslige formål, der skal betænkes.

Disse vedtægter er gældende efter vedtagelse på generalforsamling i 1978 og med ændringer vedtaget på generalforsamling i 1999 og 2001.    

Luk