Menu

Generalforsamling

image Generalforsamling
Bestyrelsen
07. januar 2022 kl. 14:21
Generalforsamling i Bagsværd Boldklub, søndag d. 30. januar kl. 10 i Sportscaféen.

Dagsorden til generalforsamling i Bagsværd Boldklub, søndag d. 30. januar kl. 10 i
Sportscaféen, alternativt på Teams. I tilfælde af Teams fremsendes link


1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.
6. Valg af formand eller næstformand og kasserer.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad 5
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2022:
Puslinge: 400 kr. halvårligt
Ungdom: 800 kr. halvårligt
Senior: 975 kr. halvårligt
Veteran: 975 kr. halvårligt
Fodboldfitness: 450 kr. halvårligt. Kontingent for hold som udelukkende træner.
NB! Øvrige indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. januar på
bb@bagsvaerdboldklub.dk

Ad 6
Formandsposten er på valg. Claus genopstiller
Henrik Lohmann genopstiller som kasserer
Brian genopstiller ikke til posten som næstformand

Ad 7
Der skal vælges fem bestyrelsesmedlemmer, herunder en næstformand.
Per, Patrick og Mads genopstiller. Der skal dermed findes yderligere to